Lettergrootte:  Normaal
Groot    

REGIE IN EIGEN HAND

 

Sittard-Geleen, januari 2020

Adviesraaad, spreekbuis voor alle senioren.

In 2003, na de fusie van de gemeente Born, Geleen en Sittard tot de gemeente Sittard-Geleen, is door het gemeentebestuur de Stichting Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen in het leven geroepen.
Het doel van de Adviesraad was en is het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle zaken die het ouderenbeleid in onze gemeente betreffen. Ten tijde van de oprichting van deze Adviesraad bestonden in elk van de drie voormalige gemeenten tevens koepels van ouderenbonden die  b.v. naar de gemeente en bij het organiseren van aktiviteiten die de afdelingen overstijgen zowel de KBO als de ANBO vertegenwoordigden. Een cruciaal verschil tussen het doel van deze koepels en het doel van de Adviesraad Ouderenbeleid was dat de koepels uitsluitend de senioren die lid van een van de bij hen aangesloten ouderenbonden vertegenwoordigden, terwijl de Adviesraad Ouderenbeleid actief is voor alle senioren in de hele gemeente en bestaat uit onafhankelijke bestuursleden die maatschappelijk betrokken zijn en beroepsmatig en/of in het vrijwilligers- of verenigingsleven ruimschoots ervaring hebben.

Inmiddels is er e.e.a. veranderd. De drie koepels: VGOB in Geleen, COS in Sittard en verenigde senioren in Born, bestaan niet meer. Er ontstond steeds meer het idee dat het, na 19 jaar “fusiestad” tijd is voor één orgaan dat de belangen van alle senioren in onze gemeente vertegenwoordigt en deze naar de gemeente en andere organisaties verwoordt.
Over dit thema hebben een aantal  goede en intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van KBO afdelingen en vertegenwoordigers van KBO afdelingen onderling plaatsgevonden.
In december 2019 hebben wij een gesprek gevoerd met het interimbestuur Westelijke Mijnstreek van de KBO, dat  positief op deze ontwikkelingen heeft gereageerd.  Dit leidt tot de conclusie dat het inderdaad in het belang van alle senioren in onze gemeente is, dat er één “spreekbuis” is, die de belangen van alle senioren vertegenwoordigt. Omdat dit van begin af aan de opdracht en doelstelling van de Adviesraad Ouderenbeleid is, zullen wij als Adviesraad Ouderenbeleid nog veel prominenter deze rol gaan vervullen.

Uiteraard blijven de afdelingen van KBO, ANBO en ook alle andere formele en informele organisaties, die aktiviteiten voor en met senioren organiseren, dit doen. Deze zijn immers zeer belangrijk voor senioren en een van de peilers om hun sociale contacten te onderhouden en te aktiveren. De Adviesraad Ouderenbeleid hoopt en verwacht bovendien meer input van georganiseerde en niet georganiseerde senioren.

Het lijkt ons belangrijk om u over deze ontwikkelingen te informeren. Het aantal senioren groeit immers nog steeds, zeker in onze gemeente waar ± 25% van de inwoners 65+ is.
Het overgrote deel hiervan is niet hulpbehoevend. Door een goed en positief seniorenbeleid, kan ook onze gemeente heel veel profijt van deze senioren hebben.

Januari 2020

Nieuwbouw zorgappartement in Sittard.


Onderstaande info is overgenomen van de website van ZOwonen:


"Hof van Serviam Sittard

ZOwonen bouwt aan de Odasingel in Sittard een woonzorgcomplex met 114 woonzorgappartementen, 5 groepswoningen en ruimte voor zorgverlening.
Het hele gebouw is verhuurd aan Zuyderland. Zij verhuren de woonzorgappartementen aan mensen met een zorgindicatie. Bel Zuyderland 088-4588814 voor meer informatie over indicatiestelling en verhuur.

Kleinschalig wonen

De bouw van het complex is gestart en de oplevering is voorzien rond de zomer van 2020"

 

Maatschappelijke veranderingen vragen om een andere aanpak en andere prioriteiten in het Ouderenbeleid van de gemeente Sittard-Geleen.

In onze visie gaan we uit van zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid van ouderen. Daarnaast pleiten wij voor een geïntegreerde aanpak, waarin medische en langdurige zorg en ondersteuning, welzijn en wonen stevig met elkaar worden verbonden. Maatwerk op basis van de behoeften van ouderen is daarbij van essentieel belang.

Wij pleiten voor voortdurende aandacht voor een goede en toegankelijke informatievoorziening voor alle inwoners, zeker voor ouderen.

Regiefunctie gemeente inzake ouderenbeleid d.m.v.
Aanbod aan diensten

 • Er is een breed en passend aanbod voorhanden aan gezondheid– en gemeenschapsvoorzieningen dat gericht is op het bevorderen, onderhouden en op het herstel van gezondheid.
 • Thuisverzorging wordt aangeboden die zowel gezondheidszorg omvat als personenverzorging en hulp in  het huishouden.
 • Gezondheids- en sociale diensten richten zich op de behoeften en wensen van de ouderen.
 • Professionele diensten en medewerkers beschikken over de nodige competenties en training om op een  passende en effectieve manier om te gaan met ouderen en hen de nodige diensten te verlenen.

Leeftijdvriendelijke communicatie en informatie

 • Door steeds veranderende wetgeving, regels etc. zien velen, vooral ouderen, door de bomen het bos niet meer. De kwaliteit van een belangrijke informatiebron, de website van de gemeente Sittard-Geleen, laat veel te wensen over. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en hulpverleners is deze website bepaald geen goed hulpmiddel bij het vinden van de noodzakelijke informatie. Zeker nu meer taken worden overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten is deze informatiebron van groot belang.
 • Computers en internet zijn breed toegankelijk in publieke plaatsen zoals overheidsdiensten, gemeenschapscentra en bibliotheken, zonder of met beperkte kosten. Instructies op maat en individuele begeleiding zijn steeds beschikbaar voor (oudere) gebruikers. De informatie bereikt ouderen thuis en op de plaats waar zij hun dagelijkse bezigheden hebben. De informatie-voorziening gebeurt gecoördineerd vanuit een breed toegankelijk en algemeen bekend ‘one-stop’ informatiecentrum.
 • Informatie en berichten die van belang zijn voor ouderen worden zowel in algemene als in doelgroepgerichte programma’s aangeboden

Informatievoorziening zorgaanbieders.

 • De gemeente moet blijven bevorderen dat zorgaanbieders vanuit één centraal punt informatie over zorg en welzijn aan burgers, zeker aan ouderen, aanbieden. Dat gebeurt nu vanuit Medisch Centrum ORBIS.
 • Noodzakelijk is dat de informatie van alle in de gemeente/regio aanwezige zorgverleners wordt verstrekt. 
 • Het is van groot belang dat de informatie objectief is en onafhankelijk van welke zorgaanbieder dan ook.

 

Samenwerking.

 • De gemeente moet een actieve en centrale rol vervullen bij het bij elkaar brengen van de verschillende partijen: zorgaanbieders, woningcorporaties, welzijnsinstellingen e.a. om tot een goede afstemming te komen waardoor op een effectieve en efficiënte wijze kan worden samengewerkt.

Leefbaarheid in wijken.

 • Een bijzondere rol ligt er voor de gemeente waar het gaat om de leefbaarheid van woonkernen en wijken.

 Iedere wijk moet beschikken over een ontmoetingsplaats, bij voorkeur in een bestaande voorziening, waar inwoners binnen kunnen lopen, elkaar ontmoeten. Een goed voorbeeld het in Nederland groeiend aantal repairhouses. Defecte apparaten worden daar hersteld. Minstens zo belangrijk is dat er sociale snoeren worden aan elkaar worden gesmeed.

 • Er kunnen in gemeenschapshuizen b.v. inloopuren worden gehouden voor mensen die met anderen kennis willen uitwisselen over digitale hulpmiddelen en informatiebronnen.
 • Mensen, die als gevolg van werkeloosheid een bijstandsuitkering ontvangen en door de gemeente worden gevraagd en tegenprestatie te leveren, kunnen daar met hun specifieke kennis anderen ten dienstje zijn. Vrijwilligerswerk, zeker wanneer dat aansluit bij de opleiding/werkervaring van werkzoekenden, is een pré bij het vinden van een nieuwe arbeidsplaats.

Zorgbehoefte.

 • Er zijn grote verschillen tussen ouderen m.b.t. inkomen, zorgbehoefte en zelfstandig kunnen blijven wonen. Door de veranderingen in het zorgstelsel wordt er steeds meer vanuit gegaan dat (ook) ouderen zelf hun zorg regelen. Voor een groot deel van de ouderen is dat zeker mogelijk, voor een ander deel niet. Vooral voor deze laatste categorie heeft de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid.

Stille armoede en betaalbaarheid.
Bij het armoedebeleid dient extra aandacht besteed te worden aan het faciliteren van deelname aan activiteiten van de groep ouderen, die vrijwel uitsluitend AOW ontvangen.

 • Evenementen, activiteiten en attracties zijn betaalbaar voor ouderen zonder verborgen of bijkomende kosten (zoals voor transport of consumpties).
 • Vrijwilligersorganisaties genieten de steun van de overheid en van private instanties om de participatiekosten voor ouderen betaalbaar te houden.

Zelfstandig wonen.
Iedereen wil zo lang als maar enigszins mogelijk is zelfstandig blijven wonen. Ontmoetingsplaatsen in de woonomgeving zijn hierbij van wezenlijk belang. 15 % van de ouderen zijn lid van een van de Ouderenbonden/-verenigingen, die veel zeer gewaardeerde activiteiten organiseren. Van de overige 85% is een aanzienlijk deel actief bij (informele) verenigingen en groepjes, die eigen activiteiten organiseren. Voorkomen moet worden dat betaalbare voorzieningen worden opgeheven omdat commerciële ondernemingen en semi-overheidsinstellingen een steeds grotere invloed krijgen op sport- en andere voorzieningen in de stad, waardoor de leefbaarheid uit de dorpen, wijken en buurten wordt bedreigd omdat er geen geld overblijft voor de noodzakelijke voorzieningen.

Zorgcentra mogen geen “randverschijnsel” worden.

 • Wanneer zelfstandig wonen onmogelijk wordt is het van belang dat de residentiële zorgvoorzieningen zoals rust- en verzorgingstehuizen, zodanig worden “ingeplant”  dat zij die er verblijven geïntegreerd blijven in de bredere gemeenschap: een woonomgeving bij voorzieningen als winkelcentra, gemeenschapshuizen etc.
 • Wij vinden het van groot belang dat het uiterste wordt gedaan dat uitstekend gelegen woonzorgcentra als b.v. De Kollenberg en De Baenje op die plekken gehandhaafd blijven, ook al lijken economische en financiële redenen in deze belangrijker dan de argumenten voor het welzijn van bewoners. Het situeren van St. Maarten en Hoogstaete aan de rand van respectievelijk Born en Sittard heeft duidelijk aangetoond dat de meest luxueuze voorzieningen niet opwegen tegen het welbevinden van wonen in een meer levendige omgeving.

Toegankelijkheid en  bereikbaarheid van en veiligheid in de openbare omgeving.

 • De toegankelijkheid van de diverse centra is van groot belang, overigens niet alleen voor ouderen.
 • De bestrating moet goed onderhouden worden, vlak, slipvrij en breed genoeg om een rolstoel gemakkelijk te laten draaien en keren. De weg is vrij van iedere hindernis (wegwijzers, geparkeerde voertuigen, bomen, hondendrollen, sneeuw en ijs) en voetgangers hebben voorrang bij gebruik.

Enkele voorbeelden van obstakels en onveilige situaties:

 • Goten in de bestrating van het centrum van Sittard: blijvende bron van ergernis en gevaar
 • Bij regen en sneeuw: zeer gladde tegels op de Steenweg in Sittard, voldoen niet aan veiligheidseisen R11
 • Verkeerslichten voor voetgangers: niet lang genoeg op groen voor een veilige oversteek

Parkeerbeleid.

 • Er zijn parkeerplaatsen voorhanden die betaalbaar zijn
 • Parkeerfaciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Onze visie hierover ontvangt u over enige tijd.
 • Parkeergelegenheid, dicht bij stopplaatsen van het openbaar vervoer en bij belangrijke gebouwen met prioriteit voor ouderen en gehandicapten, voorzien van toezicht op het gebruik ervan
 • Op deze plaatsen zijn er eveneens gemakkelijke, voldoende brede, in- en uitstapzones voorzien voor ouderen en gehandicapten.

 

 


De Stichting Adviesraad Ouderenbeleid bestaat uit onafhankelijke bestuursleden die maatschappelijk betrokken zijn en jarenlange ervaring hebben in “kartrekkersfuncties” (beroepsmatig en/of in het vrijwilligers- en verenigingswerk).
De Adviesraad  vertegenwoordigt niet een bepaalde groep senioren maar is actief voor alle ouderen in onze gemeente.